Haber Servisi İhale Kapalı Pazar Yeri Yapımı İhalesi
Yemek Siparişi | Çiçek Siparişi | Sinema | Seyahat | Etkinlikler
Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim

   
   
 Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre Şifrenizi hatırlamıyorsanız Burayı Tıklayınız.
[Yenile]
Güvenlik Kodu Üstte resimde bulunan 6 karakterli harf ve rakamları yazınız.
Üye Olmak Için Tıklayınız.
 Duyurular
 Sinemalarda Ne Var?
 Anketimiz
Şehir Rehberi Nasıl?
Güzel
%49,0
Orjinal
%35,9
Süper
%15,0
Toplam Oy : 518
   
Gitmek İçin Tıklayınız.
Gitmek İçin Tıklayınız.
Gitmek İçin Tıklayınız.
Gitmek İçin Tıklayınız.
 Kapalı Pazar Yeri Yapımı İhalesi
 KAPALI PAZAR YERİ YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
«« Önceki Haber  
Sonraki Haber »»
Tarih
:
05.07.2010
Güncellenme
:
05.07.2010
Kategorisi
:
İhale
Okunma Sayısı
:
3443
Yorum Sayısı
:
0
Kaynak
:
Site Editörü
 KAPALI PAZAR YERİ YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
  İhale Kayıt No : 2010/85134
  1. İdarenin 
   a ) Adresi  :  Büyükcami Mah. Camikebir Cad. No:1 Bafra/SAMSUN
   b ) Telefon ve Faks Numarası : 362 5432320 - 362 5431101 
   c ) Elektronik Posta Adresi  : bafrabelediyesi@bafra.bel.tr 
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
  2. İhale konusu yapım işinin 
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mevcut projedeki kapalı pazar yeri alanı ve otoparkların zemini beton kaplama yapımı, kapalı pazar alanı üzeri çelik konstrüksiyon yapımı
   b ) Yapılacağı Yer  : Samsun/Bafra Kızılırmak Mah. mevcut pazar yeri sahası 
   c ) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 135 takvim günüdür. 
3. İhalenin 
  a ) Yapılacağı Yer  : Bafra Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 1. Kat İhale Ünitesi Odası Büyükcami Mah. Camikebir Cad. No:1 Bafra/Samsun
 b ) Tarihi ve Saati  : 28.07.2010 - 10:00 
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
   4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
   4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
   b) Teknik Personel

• 1 adet Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi veya Mimar) 
• 1 adet Harita Mühendisi
 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
 4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan Benzer İş Grupları Listesinde bulunan (B) ÜSTYAPI BİNA GRUBU İŞLERDEN IV-V GRUPLAR benzer iş olarak değerlendirilecektir. 
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümleri dir 
  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bafra Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 1. Kat İhale Ünitesi Odası Büyükcami Mah. Camikebir Cad. No:1 Bafra/Samsun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
           
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
  11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40(kırk) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 Seçilen ihale usulü ve yaklaşık maliyete göre ihalenizin ilanda kalma süresi 21 gündür.   
        Içeriği Paylasın Butonu    
 Habere Ait Yorumlar                                                    Toplam Yorum Sayısı : 0

Henüz Yorum Yazılmamıştır...
   
   
abaragambimumbara
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telif Hakkı 2009-2010 BafraRehber.com'a Aittir. Her Hakkı Saklıdır.


Bafra Rehber adresi üzerinde bulunan fotoğraf ve bilgiler izinsiz kullanılamaz.

Sitede yer alan kullanıcı yorumları üyelik sözleşmesinde kabul edildiği şekilde yorum yapan üyenin şahsi düşünceleridir.
Bu sitenin alt yapısında OfoSoft Web Tasarım tarafından geliştirilen OfoSoft Şehir Rehberi Sistemi kullanılmaktadır.